فروردین 20, 1397 بدون دیدگاه
  1. ارسال درخواست یا استعلام قیمت همراه با سه برگ اول پروانه بهره برداری شبکه
  2. دریافت پیش فاکتور و ارسال تائیدیه برای ما
  3. ارسال درخواست صورتجلسه تحویل و تحول تجهیزات برای سازمان تنظیم مقررات
  4. تائید سازمان و مشخص نمودن نام کارشناس و تاریخ تحویل و تحول تجهیزات
  5. دریافت فاکتور و تسویه حساب کامل توسط مشتری
  6. تحویل تجهیزات و امضا صورتجلسه در حضور نماینده سازمان