شهریور 30, 1398 بدون دیدگاه

به لحاظ مشخصات فنی کلیه تجهیزات مجاز از یک دستورالعمل پیروی می‌کنند و تنها تفاوت آنها در ظاهر، امکانات و در مواردی بازدهی دستگاه میباشد که این مورد بسیار جزئی است، به طور مثال برد یک مدل 1000 و برد دیگری 1010 متر میباشد.