شهریور 30, 1398 بدون دیدگاه

برابر قانون برای حمل، خرید و فروش و ایجاد ایستگاه فرستنده و گیرنده غیر مجاز از سه تا شش ماه حبس مقرر گردیده که این مورد بستگی به نظر مامور برخورد کننده و قاضی دادگاه دارد شاید فقط به مصادره دستگاه اکتفا شود و یا با ارجاع به دادگاه جریمه نقدی گردد و یا حکم زندان صادر گردد.