خرداد 9, 1398 بدون دیدگاه

حکم های صادره توسط نیروهای مسلح و یا حتی هر سازمان دیگر فقط به منظور مشخص بودن مالکیت و مشخصات حمل کننده تجهیزات است و هیچ اعتبار دیگری ندارد و لازم به ذکر است کلیه یگانهای نظامی خود دارای مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی به صورت متمرکز میباشند لذا در صورت نیاز به تجهیزات بیسیم یگان مربوطه باید درخواست خرید خود از شرکت مربوطه را بصورت کتبی و ممهور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نماید تا این سازمان مجوز فروش و صورتجلسه تجهیزات را صادر نماید.