فروردین 20, 1397 بدون دیدگاه

برد تجهیزات بیسیم جز مواردی است که به مسائل مختلفی از جمله سازه ها، پوشش گیاهی، پستی و بلندی ها، آلودگی فرکانسی، دید رادیویی، زیرساخت شبکه و خیلی از موارد دیگر بستگی دارد ولی با توجه به مشاهدات و تجربه به طور میانگین تجهیزات PMR بصورت دستی به دستی در محیط شهری بین 500 تا 5000 متر و تجهیزات LPD در همین محیط بین 100 تا 1500 متر فاصله را پوشش میدهند و به هر میزان که محیط باز تر و دید رادیویی بیشتر باشد این برد افزایش می یابد.