قانون بیسیم های اختصاصی
فروردین 5, 1397 آموزش / قوانین و استانداردها بدون دیدگاه

قانون استفاده از بیسیمهاي اختصاصی و غیرحرفهاي(آماتوري)

ماده 1 -براي دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیوئی اختصاصی و یا غیرحرفهاي باید قبلاً از وزارت پست و تلگراف تلفن پروانه
دریافت شود.
تبصره– ایستگاه ارتباط رادیوئی عبارتست از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که براي ارتباط رادیوئی مورد
استفاده قرار میگیرد.
ماده 2 -کسانی میتوانند به عملیات رادیوئی غیرحرفهاي اشتغال ورزند که از وزرات پست و تلگراف و تلفن گواهی مخصوص
اخذ نمایند.
تبصره– ارتباط رادیوئی غیرحرفهاي نوعی ارتباط رادیوئی است که بهمنظور خودآموزي علمی و عملی و بررسیهاي فنی بین
افراد مجاز برقرار میگردد. استفاده کننده از ارتباط رادیوئی غیرحرفهاي کسی است که بهخاطر علاقه و ذوق شخصی
بهمنظورهاي فوق بدون هیچگونه نظر انتفاعی و یا سیاسی به برقراري این نوع ارتباط مبادرت مینماید.
ماده 3 -از دارندگان پروانه که بهرهبرداري مینمایند ماهانه مبلغی بهعنوان حق استفاده دریافت میشود که میزان آن به
پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب هئیتوزیران خواهد رسید. سازمانهاي دولتی و استفاده کنندگان ازارتباطات
غیرحرفهاي ازمقررات این ماده معاف هستند ودرسایرمواردنیز معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور به تصویب هئیتوزیران
خواهد بود.
تبصره 1 -نماینده انحصاري کارخانههاي خارجی سازنده دستگاههاي فرستنده بیسیم و یا سازندگان داخلی میتوانند براي
نمایش دادن طرز کار دستگاهها بهشرط رعایت مقررات منظور در آئیننامه با هر نوع دستگاه یک ارتباط آزمایشی که جنبه
بهرهبرداري نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه مقرر در این ماده معاف باشند.
تبصره 2 -مقاطعهکاران و موسساتی که طرف قرارداد با سازمانهاي دولتی باشند باید پروانه تحصیل کنند و مانند سایر
دارندگان پروانه حق استفاده مقرر را پرداخت نمایند.
تبصره 3 -تاریخ شروع بهرهبرداري از ایستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخیص از گمرك و یا تحویل از کارخانه سازنده به
خریدار (با اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد بهاستثناء مواردي که دارندگان پروانه تاریخ دیگري را قبلاً
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع داده باشند.
ماده 4 – در موارد ضروري وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصویب هیأت دولت تمام یا قسمتی از مزایاي گواهینامه
و یا پروانه ایستگاه را در تمام کشور و یا بعضی مناطق براي مدت معینی لغو نماید و در این موارد مراتب از طریق اعلان
عمومی به اطلاع دارندگان گواهینامه و یا پروانه ایستگاه رسانده خواهد شد.
ماده 5 -در صورت تخلف از مقررات و قوانین مربوط و یا از مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه به تشخیص
کمیسیون فنی سه نفري که در آئیننامه پیشبینی خواهد شد وزارت پست و تلگراف میتواند بر حسب مورد از کار ایستگاه
جلوگیري و پروانه مربوط را لغو کند و یا استفاده از گواهینامه را موقوف سازد.
ماده 6 -وارد کردن دستگاههاي فرستنده بیسیم به کشور و خارج کردن آنها از کشور و همچنین ساختن یا واگذاري و هر نوع
انتقال مالکیت دستگاه فرستنده بیسیم موکول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 7 -وزارت پست وتلگراف و تلفن، کلیه دستگاههاي فرستنده و بیسیم را که فاقد پروانه استفاده هستند و همچنین
دستگاههائی را که مدت اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها بهطور موقت لغو شده است براي جلوگیري از کار آنها تا
صدور یا تجدید پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.
ماده 8 -در مواردي که مصالح امنیتی کشور ایجاب نماید وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند با تصویبنامه هیأت دولت
دستور توقف کار هر ایستگاه فرستنده بیسیم را صادر نماید.
ماده 9 -بهمنظور مراقبت در حسن اجراي مقرات این قانون و آئیننامه آن مأمورین مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه
دادستان میتوانند هر موقع دستگاهها را در محل کار و یا هر محل دیگري با رعایت مقررات مربوط مورد بازرسی قرار دهند.
ماده 10 -اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم
میشوند:
1 -هرکس بدون پروانه ایستگاه رادیوئی تاسیس نماید.
2 -هرکس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از آن خارج نماید آن را در داخل کشور
بسازد یا دستگاه فرستنده را مورد خرید و فروش قرار دهد.
3 -هرکس با ایستگاه غیر مجاز عالماً و عامداً ارتباط رادیوئی برقرار نماید.
4 -هرکس پس از لغو پروانه و گواهینامه و اخطار رسمی وزات پست و تلگراف و تلفن به عملیات خود ادامه دهد.
5 -هرکس از دستور صادره وزارت پست و تلگراف وتلفن موضوع ماده 8 این قانون تخلف نماید.
تبصره- در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 11 -اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم میشوند.
1 -هرکس ایستگاه دیگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
2 -هرکس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیوئی انجام دهد.
3 -هرکس از طول موجهاي غیرمجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نماید.
4 -هرکس بدون گواهینامه به عملیات رادیوئی غیرحرفهاي اشتغال ورزد یا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهینامه ارتباط
رادیوئی بگیرد و یا به اشخاص بدون گواهینامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.
5 -هرکس از مقررات و قوانین رادیوئی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در پروانه ایستگاه تخلف کند.
6 -هرکس عمداً دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا
قسمتی از عملیات خود را در دفتر ثبت ننماید.
7 -هرکس پیام رادیوئی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آن را مورد استفاده قراردهد.
8 -هرکس باعلامت شناسایی مربوط به دیگران، خود و یا ایستگاه خود را معرفی نماید.
9 -هرکس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه یا گواهینامه بدون کسب اجازه مجدد بهکار خود ادامه دهد.
ماده 12 -در صورتیکه اعمال مذکور در این قانون مشمول مجازاتهاي شدیدتري در سایر قوانین باشد مجازات شدیدتر اجراء
خواهد شد.
ماده 13 -آئیننامه اجرایی مواد این قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا
خواهد شد.
ماده 14 -دولت مأمور اجراي این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنج بهمنماه 1345 در
جلسه روز سهشنبه بیست و پنجم بهمنماه یکهزارو سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شوراي ملی قرار
گرفت.
رییس مجلس شوراي ملی– مهندس عبداله ریاضی