بیسیم های دستی هایترا

برای خرید این تجهیزات نیاز به پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشد.

بیسیم دستی هایترا PD415
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD405
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD505
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD565
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD605 G
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD665 G
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD685 G
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD705 G
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD785 G
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD985 G
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD715 EX
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD795 EX
اطلاعات بیشتر