واکی تاکی TEAF-192

click here طیف ۱۹۲ تنها واکی تاکی مجاز در ایران