واکی تاکی TEAF-192

طیف ۱۹۲ تنها واکی تاکی مجاز در ایران