قانون بیسیم های اختصاصی
آذر 9, 1398 آموزش / قوانین و استانداردها / مقالات علمی 118 دیدگاه ها

متن زیر گزیده ای از آئین نامه اجرایی بیسیم های غیر حرفه ای میباشد :

قسمت دوم- راديو آماتوري
فصل اول – تعاریف
ماده 34 – راديو آماتوري: نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي تبادل اطلاعات علمي و عملي و بررسي هاي فني ارتباطي بين راديو آماتورهاي مجاز در دنيا برقرار ميگردد.
ماده 35 – راديو آماتور: كسي است كه به خاطر علاقه به فن ارتباط راديويي و بدون هيچ گونه نظر انتفاعي و سياسي با دريافت پروانه راديوآماتوري از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انجام آزمايشات راديويي به منظور پيشبرد علم راديو الكترونيك اقدام مينمايد.
ماده 36 – ايستگاه راديو آماتوري: عبارت از مجموعه ثابت يا متحركي است كه از يك يا چند دستگاه فرستنده و گيرنده و ادوات مربوط به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئووليت يك راديو آماتور تأسيس و به منظور برقراري ارتباط موصوف با ساير راديوآماتورهای مجاز مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده ۳۷ – پروانه راديو آماتوري: اجازه نامه اي است كه از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اشخاص حقيقي براي اشتغال به كارهاي راديوآماتوري صادر ميگردد.
ماده ۳۸ – پيام: عبارت است از علايم تلگرافي و يا ساير انواع علايم مخابراتي و همچنين مكالمات تلفني كه بين ايستگاه هاي راديو آماتوري مبادله ميگردد.
ماده ۳۹ – معرف یا (СALL SIGN) : علامت مشخصه اي است كه قبل از برقراري ارتباط راديوآماتوري و به منظور معرفي ايستگاه اعلام ميگردد.
ماده 40 – پروانه تأسيس ايستگاه راديوآماتوري: اجازه نامه اي است كه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  فقط براي دارندگان پروانه
راديوآماتوري صادر ميشود و به موجب آن شخص راديوآماتور با دريافت علامت خطاب مجاز به تأسيس ايستگاه راديوآماتوري و
بهرهبرداري از دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده‌اي كه خود آنها را ساخته و يا خريداري نموده است، ميشود.
ماده 41 – انجمن راديو آماتوري: عبارت است از مركز تجمع راديو آماتورهاي مجاز و علاقهمندان كه به منظور تبادل نظر فني و اشاعه فن راديو آماتوري و كمك به رشد و بروز استعدادهاي نهفته طبق اساسنامهاي كه به تصويب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ميرسد، تأسيس ميگردد.
ماده 42 – اتحاديه راديوآماتورهاي ايران كه متشكل از كليه راديوآماتورهاي ايراني اعم از اعضاء انجمن‌هاي راديو آماتوري و غيره ميباشد، مسئول ارتباط با انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي راديوآماتوري ديگر كشورهاي جهان و اتحاديه بين‌المللي راديوآماتوري بوده و اساسنامه تشكيل آن و حدود اختيارات آن بعداً توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهيه و اعلام خواهد شد.